สำนักงานบุญสืบการบัญชี และ ภาษีอากร (พระนครศรีอยุธยา) http://www.boonsuebaccount.com

ขั้นตอนการจดจัดตั้งนิติบุคคล ( บริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด )

 

1.ขอชื่อนิติบุคคลก่อนโดยการต้องตั้งชื่อ เป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชื่อ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอจดจัดตั้งนิติบุคคล 1 ฉบับ

3.ถ้าได้ชื่อที่ขอแล้ว ต้องทำการจดจัดตั้งนิติบุคคล ภายใน 30 วัน

4.จัดทำตรายางตามชื่อที่ได้รับอนุมัติ ( ห้ามตัวอักษรผิดจากที่ได้รับอนุมัติ )

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / ผู้เป็นหุ้นส่วน ทุกคน

    กรณีจดจัดตั้งบริษัท ต้องมีผู้ถือหุ้น 3 คน ขึ้นไป

    กรณีจดจัดตั้งห้างฯ ต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 คน ขึ้นไป

6.กำหนดทุนจดทะเบียนเท่าไร ใครถือหุ้นเท่าไร

7.สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งนิติบุคคลและสำเนาบัตรของเจ้าบ้าน

8.ข้อความวัตถุประสงค์ที่นิติบุคคลตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการทำอะไร (ซื้ออะไร ขายอะไร หรือ ให้บริการ อะไร )

9.กรณีบริษัท มีกรรมการกี่คน ใครบ้าง และการกำหนดอำนาจกรรมการว่าต้องลงชื่อได้กี่คน ( หนึ่งคน หรือ สองคน )

10 กรณีห้างฯ ใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และข้อกำหนดอำนาจการลงชื่อผูกพันห้างฯได้กี่คน ( หนึ่งคน หรือ สองคน )

11 เตรียมทำแผนที่ ที่ตั้งนิติบุคคลตามทะเบียนบ้านที่จดจัดตั้ง

12 เตรียมถ่ายรูปภาพอาคารสถานที่ตั้งนิติบุคคล มีป้ายชื่อนิติบุคคล

13 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งนิติบุคคล หรือ หนังสือสัญญาเช่า

*********************************

เอกสารตามข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ส่งมาที่ E-mail boonsuebd@yahoo.com

หรือโทรปรึกษาที่เบอร์  081-8064542 (บุญสืบ)

 *********************************


Online: 1 Visits: 160,619 Today: 31 PageView/Month: 185