สำนักงานบุญสืบการบัญชี และ ภาษีอากร (พระนครศรีอยุธยา) http://www.boonsuebaccount.com

บริการรับทำบัญชี   บริการจดทะเบียนบริษัท  ขั้นตอนการจดจัดตั้งนิติบุคคล

(รายละเอียด คลิก ที่เมนูบริการด้านบน)

รายละเอียดบริการรับทำบัญชี (Accounting Service)

1.บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.53)

 ◊ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย

 ◊ จัดทำและยื่นแบบและประกันสังคม (สปส.1-10)

2.บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมยื่นแบบ

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภงด.50)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบข.3)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

 ◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งปี (ภงด.90)

3.บริการด้านบัญชี

 ◊ บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่กรมสรรพากรรับรอง และจัดทำบัญชีให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัด ทำได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

 ◊ จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้

 ◊ จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)

 ◊ จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ

 ◊ ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

สำนักงานบัญชี ขอเสนอบริการด้านจดทะเบียนบริษัท

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 บริการจองซื่อนิติบุคคล

 บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

 บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท

 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

 จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  2.จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 แก้ไขกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ

 จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียน

 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

 ย้ายสำนักงานภายในจังหวัดเดียวกัน / ย้านข้ามจังหวัด

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ

 3.จดทะเบียนพาณิชย์

4.จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

5.จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

6.ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล หรือนิติบุคคล

7.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งจดเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร ได้แก่ แจ้งย้ายเข้า-ออก ย้านที่อยู่ แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

8.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง  ลูกจ้าง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อสำนักงานประกันสังคม

9.บริการขอหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ ตามกฎหมายกำหนด

 

 

 

 

 


Online: 1 Visits: 169,115 Today: 2 PageView/Month: 694