สำนักงานบุญสืบการบัญชี และ ภาษีอากร (พระนครศรีอยุธยา) http://www.boonsuebaccount.com

บริการรับทำบัญชี

รายละเอียดบริการรับทำบัญชี (Accounting Service)

1.บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากร และประกันสังคมรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรง หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.53)

◊ จัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีขาย

◊ จัดทำและยื่นแบบและประกันสังคม (สปส.1-10)

 

2.บริการจัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมยื่นแบบ

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภงด.50)

◊ จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สบข.3)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภงด.1ก)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินเดือนทั้งปี (ภงด.91)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)

◊ จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งปี (ภงด.90)

 

3.บริการด้านบัญชี

◊ บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่กรมสรรพากรรับรอง และจัดทำบัญชีให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

◊ จัดทำงบการเงินให้ทุกรอบ 6 เดือนและรายปี พร้อมจัดทำพร้อมรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีทรัพย์สิน จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้

◊ จัดทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน (Draft)

◊ จัดทำบัญชีเงินเดือน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ อื่นๆ

◊ ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

 


Online: 1 Visits: 170,791 Today: 2 PageView/Month: 179