สำนักงานบุญสืบการบัญชี และ ภาษีอากร (พระนครศรีอยุธยา) http://www.boonsuebaccount.com

บริการจดทะเบียนบริษัท

สำนักงานบัญชี ขอเสนอบริการด้านจดทะเบียนบริษัท

1.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

♦ บริการจองซื่อนิติบุคคล

♦ บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน

♦ บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท

♦ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท

♦ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

 2.จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

♦ แก้ไขกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ

♦ จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียน

♦ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

♦ ย้ายสำนักงานภายในจังหวัดเดียวกัน / ย้านข้ามจังหวัด

♦ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

♦ แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ

 

3.จดทะเบียนพาณิชย์

4.จดทะเบียนร้านค้า จดทะเบียนคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

5.จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

6.ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของคณะบุคคล หรือนิติบุคคล

7.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งจดเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากร ได้แก่ แจ้งย้ายเข้า-ออก ย้านที่อยู่ แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

8.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม นายจ้าง  ลูกจ้าง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อสำนักงานประกันสังคม

9.บริการขอหนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ ตามกฎหมายกำหนด

 

 


Online: 1 Visits: 160,615 Today: 27 PageView/Month: 181